Regulamin sklepu od 25 grudnia 2014

1)
W�a�cicielem sklepu internetowego znajduj�cego si� na stronie sklep.satserwis.pl, www.satserwis.pl jest
SAT-SERWIS 91-425 ��d�, ul. P��nocna 36 zwanym dalej Firm�.

2)
Ka�da osoba prywatna, instytucja lub firma wype�niaj�ca formularz zam�wienia, zwana dalej Klientem zobowi�zana jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.

3)
Ceny towar�w oferowanych w sklepie internetowym s� podane w z�otych polskich i zawieraj� VAT (s� cenami brutto). Minimalna warto�� zakupu to 49,00z� (w tym koszty wysy�ki). Zam�wienia na kwot� powy�ej 1000,00z� wysy�amy na sw�j koszt. Towar wysy�amy w ci�gu 1-3 dni roboczych od daty z�o�enia zam�wienia przesy�k� pocztow� priorytetem lub firm� kuriersk�;

umo�liwiamy wyb�r 4 opcji wysy�ki w nast�pujacych cenach:
- poczta priorytet / przedp�ata - 11z� brutto - podstawowy koszt transportu;
- poczta priorytet / pobranie - 15z� brutto;
- firma kurierska / przedp�ata - 18z� brutto;
- firma kurierska / pobranie - 24z� brutto;

kwota us�ugi wysy�ki jest dopisana do faktury sprzeda�y i zawiera 23% VAT

4)
Firma przetwarza podane dobrowolnie przez Klienta dane osobowe zwyk�e jedynie w celu realizacji zam�wienia. Dane osobowe zwyk�e to: Imi�, Nazwisko, Adres Tel., Mail. Je�li wystawiamy faktur� VAT dodatkowo wymagamy podania NiP; Podane dane s� wykorzystywane w celu wystawienia faktury, zaadresowania listu przewozowego przez Poczt� Polsk� lub kuriera DPD plik 1 plik 2, przes�anie informacji z nr listu przewozowego na wskazany adres poczty elektronicznej i do rozlicze� z Urz�dem Skarbowym. Dane te mog� by� przekazane Organom Pa�stwowym( S�dom, Prokuraturze po uprzednim okazaniu stosownego wezwania,) Nie wymagamy r�wnie� rejestracji (za�o�enia konta). W takim wypadku formularz teleadresowy nale�y wype�ni� niezb�dnymi danymi przy sk�adaniu ka�dego zam�wienia. Je�li klient zdecyduje si� na za�o�enie konta ma pewno�� �e jego dane osobowe zwyk�e b�d� wykorzystywane jedynie do ustalenia rabatu, wystawienia faktury, wystawienia listu przewozowego, do rozlicze� z urz�dem skarbowym. Klient ma prawo do usuni�cia lub poprawienia swoich danych osobowych. Akceptacja regulaminu oznacza zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wy�ej wymienionych;

5)
Towar zakupiony w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, obj�ty gwarancj� kt�rej d�ugo�� zdefiniowana jest w karcie gwarancyjnej,za� w przypadku jej braku wynosi 24 miesi�ce. Podstaw� jej egzekwowania jest dow�d zakupu oraz wadliwy towar dostarczony do siedziby firmy (91-425 ��d�, ul.P��nocna 36). Koszt transportu pokrywa Klient, chyba �e ustalono innaczej. Je�li gwarancja zostanie uznana, Firma zwr�ci Klientowi koszt transportu w wysoko�ci okre�lonej w cenniku wysy�ek pkt.3 - podstawowy koszt transportu. Po naprawie lub wymianie na nowy towar odsy�amy na koszt Firmy pod wskazany adres.

6)
W przypadku gdy Klient jest p�atnikiem VAT prosimy o podanie w formularzu zam�wienia numeru NIP. Przy braku podanego NIP w formularzu zam�wienia wystawiamy faktur� imienn� do paragonu fiskalnego - powy�szy dokument jest wystarczaj�cy do cel�w gwarancyjnych.

7)
W przypadku wysy�ki towar�w ci��kich - kable, stojaki, zasilacze, obudowy itp. koszt wysy�ki mo�e ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z zamawiaj�cym (dotyczy to przesy�ek kurierskich powy�ej 30kg i pocztowych powy�ej 3kg). Firma bierze pe�n� odpowiedzialno�� za zagubione paczki przez firmy transportowe.

8)
Istnieje mo�liwo�� zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesy�ki, bez podania przyczyn zwrotu. W celu dokonania zwrotu niezb�dne jest skontaktowanie si� z Firm�:
telefonicznie: (42) 6319277, fax: (42) 6319396
mailowo: sat@satserwis.pl
lub pisenie: 91-425 ��d�, ul.P��nocna 36

Zwracany towar musi by� kompletny i nie mo�e posiada� �lad�w u�ywania, �wiadcz�cych o innym wykorzystywaniu produktu, ni� tylko do cel�w jego sprawdzenia. Koszt opakowania i odes�ania towaru ponosi Klient. W dniu otrzymania zwrotu towaru (w przypadku firm, po otrzymaniu podpisanej faktury koryguj�cej) Firma dokona zwrotu kwoty stanowi�cej warto�� towaru + podstawowy koszt transportu przy u�yciu takiego samego sposobu p�atno�ci jakiego u�y� Klient. Do przesy�ki powinnno by� do��czone o�wiadczenie o odst�pieniu od umowy zawartej na odleg�o�� - wz�r o�wiadczenia. 9)
Oferta podstawowa wa�na jest tylko na terenie Polski.

10)
W przypadku niekt�rych rodzaj�w dost�pnego asortymentu, Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p�atno�ci poprzez nie udost�pnianie okre�lonych opcji p�atno�ci.

11)
Strona internetowa Firmy u�ywa plik�w cookies. Zgodnie z ustaw� o Prawie Telekomunikacyjnym realizuj�c� zalecenia Dyrektywy europejskiej o ochronie prywatno�ci 2002/58/ WE artyku� 5, ust�p 3 z obowi�zku informowania u�ytkownika ko�cowego o celu instalowania, o sposobie korzystania, o sposobie usuni�cia oraz z obowi�zku uzyskania na to zgody, zwolnione s� podmioty, kt�re przechowuj� pliki cookies w urz�dzeniu ko�cowym w celu dostarczenia us�ugi �wiadczonej drog� elektroniczn�, ��danej przez u�ytkownika ko�cowego. Firma nie wykorzystuje plik�w cookies do �adnych innych cel�w ni�, realizacja zam�wienia.

12)
W przypadku wyst�pienia b��d�w zwi�zanych z opisem lub zdj�ciem zakupionego produktu Klientowi przys�uguje roszczenie z tytu�u niezgodno�ci towaru z umow� w��cznie do zwrotu towaru na koszt Firmy.

13)
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si� odpowiednie obowi�zuj�ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je�li Klient wyrazi� tak� wol� rozwi�zuje si� na drodze post�powania mediacyjnego lub s�du polubownego. W ostateczno�ci spraw� rozstrzyga s�d w�a�ciwy miejscowo i rzeczowo. �adne z postanowie� powy�szego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie mo�e by� r�wnie� w ten spos�b interpretowane, gdy� w przypadku niezgodno�ci jakiejkolwiek cz��ci regulaminu z obowi�zuj�cym prawem Firma deklaruje bezwzgl�dne podporz�dkowanie si� i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14)
�adne z postanowie� niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie mo�e by� r�wnie� w ten spos�b interpretowane, gdy� w przypadku niezgodno�ci jakiejkolwiek cz��ci regulaminu z obowi�zuj�cym prawem Firma deklaruje bezwzgl�dne podporz�dkowanie si� i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15)
Informacja o zu�ytym sprz�cie elektrycznym i elektronicznym:
- zakazane jest umieszczanie zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zu�ytego sprz�tu) ��cznie z innymi odpadami
- posiadacz zu�ytego sprz�tu pochodz�cego z gospodarstw domowych jest obowi�zany do przekazania go zbieraj�cemu zu�yty sprz�t lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zu�ytego sprz�tu
- sprzedawca obowi�zany jest do nieodp�atnego odbioru zu�ytego sprz�tu pochodz�cego z gospodarstw domowych w punkcie sprzeda�y, o ile zu�yty sprz�t jest tego samego rodzaju i pe�ni� te same funkcje co sprz�t sprzedawany � zu�yty sprz�t Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 91-425 ��d�, P��nocna 36
- sprzedawca, dostarczaj�c Klientowi sprz�t przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowi�zany jest do nieodp�atnego odbioru zu�ytego sprz�tu pochodz�cego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprz�tu, o ile zu�yty sprz�t jest tego samego rodzaju i pe�ni� te same funkcje co sprz�t dostarczony. Ch�� przekazania Sprzedawcy zu�ytego sprz�tu w w/w przypadku prosz� zg�asza� mailowo na adres sat@satserwis.pl
- obowi�zuje zakaz przyjmowania sprz�tu niekompletnego oraz cz��ci pochodz�cych ze zu�ytego sprz�tu. Za niekompletny sprz�t uwa�a si� zu�yty sprz�t, kt�ry nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprz�tu do jakiego zosta� zaprojektowany, cz��ci sk�adowych, podzespo��w i materia��w eksploatacyjnych, stanowi�cych cz��� sprz�tu, z kt�rego powsta� zu�yty sprz�t, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprz�tu
- ceny produkt�w w naszym sklepie zawieraj� Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) - w za��czonej tabeli szczeg��owy wykaz tabela KGO tutaj -podany kod w tabeli jest umieszczony nad kodem paskowym etykiety towaru
- punkty zbierania zu�ytego sprz�tu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: LINK

16)
Dystrybutor prowadz�cy jednostk� handlu detalicznego o powierzchni sprzeda�y w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosz�cej co najmniej 400 m2 po�wi�conej sprzeda�y sprz�tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowi�zany do nieodp�atnego przyj�cia w tej jednostce lub w jej bezpo�redniej blisko�ci zu�ytego sprz�tu pochodz�cego z gospodarstw domowych, kt�rego �aden z zewn�trznych wymiar�w nie przekracza 25 cm, bez konieczno�ci zakupu nowego sprz�tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


Regulamin do 24 grudnia 2014


Powr�t do koszyka
Powr�t do menu