Regulamin sklepu do 25 grudnia 2014

1)
Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie sklep.satserwis.pl, www.satserwis.pl jest
SAT-SERWIS 91-425 Łódź, ul. Północna 36 zwanym dalej Firmą.

2)
Każda osoba prywatna, instytucja lub firma wypełniająca formularz zamówienia, zwana dalej Klientem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.

3)
Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Minimalna wartość zakupu to 49,00zł (w tym koszty wysyłki). Zamówienia na kwotę powyżej 1000,00zł wysyłamy na swój koszt. Towar wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przesyłką pocztową priorytetem lub firmą kurierską;

umożliwiamy wybór 4 opcji wysyłki w następujacych cenach:
- poczta priorytet / przedpłata - 11zł brutto - podstawowy koszt transportu;
- poczta priorytet / pobranie - 15zł brutto;
- firma kurierska / przedpłata - 18zł brutto;
- firma kurierska / pobranie - 24zł brutto;

kwota usługi wysyłki jest dopisana do faktury sprzedaży i zawiera 23% VAT

4)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(zwanym RODO)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych klientów że:
Administratorem danych osobowych jest SAT-SERWIS s. c. U.M.CINKUSZ 91-425 Łódź ul. Północna 36 NIP 7320015627,tel-426319396,email:sat@satserwis.pl Przetwarzamy podane dobrowolnie przez klienta dane osobowe zgodnie z Art.6.ust 1 RODO. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów,rozliczenia prowadzonej działalności,udzielenia odpowiedzi na pytania,rozpatrzenie reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba,której dane dotyczą,lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą,przed zawarciem umowy.

Podane dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Dane osobowe naszego klienta to;imię,nazwisko,nazwa,adres,numer telefonu,nick,email,numer konta bankowego w przypadku żądania przez kupującego zwrotu pieniędzy na wskazane konto,lub dokonaniu przedpłaty.
Przetwarzanie podanych danych osobowych polega na:
-sporządzeniu faktury,paragonu
-zaadresowaniu listu przewozowego dla kuriera: Pocztą Polską,plik 1 plik 2
-przekazaniu informacji o numerze listu przewozowego telefonicznie lub emailowo
-korespondencji email lub kontakcie telefonicznym w sprawie zamówienia
-rozpatrywanie reklamacji i zwrotów
-dochodzeniu roszczeń powstałych po zawarciu umowy
-dokonywaniu rozliczeń

Aby zrealizować umowę sprzedaży zawartą na odległość dane klienta możemy przekazać nstp. współpracującym z nami podmiotom:
Poczcie Polskiej,DPD,bankom,platformom do zdalnych operacji płatniczych,rozliczającym nas z obowiązku podatkowego,uprawnionym organom państwowym (urząd skarbowy,sąd)lub innym po okazaniu stosownego nakazu.

Dane dotyczące umów zawartych z klientem przetwarzamy przez czas:
zawarcia i wykonania i trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu zakończenia postępowań,do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pracownicy i właściciele naszej firmy zapoznali się z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych ,uzyskali stosowne upoważnienia,zobowiązali się do zachowania poufności. Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanym dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)
Towar zakupiony w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, objęty gwarancją której długość zdefiniowana jest w karcie gwarancyjnej, zaś w przypadku jej braku wynosi 24 miesiące. Podstawďą jej egzekwowania jest dowód zakupu oraz wadliwy towar dostarczony do siedziby firmy (91-425 Łódź, ul.Północna 36). Koszt transportu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Jeśli gwarancja zostanie uznana, Firma zwróci Klientowi koszt transportu w wysokości określonej w cenniku wysyłek pkt.3 - podstawowy koszt transportu. Po naprawie lub wymianie na nowy towar odsyďż˝amy na koszt Firmy pod wskazany adres.

6)
W przypadku gdy Klient jest płatnikiem VAT prosimy o podanie w formularzu zamówienia numeru NIP. Przy braku podanego NIP w formularzu zamówienia wystawiamy fakturę imienną do paragonu fiskalnego - powyższy dokument jest wystarczający do celów gwarancyjnych.

7)
W przypadku wysyłki towarów ciężkich - kable, stojaki, zasilacze, obudowy itp. koszt wysyłki może ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z zamawiającym (dotyczy to przesyłek kurierskich powyżej 30kg i pocztowych powyżej 3kg).

Firma bierze pełną odpowiedzialność za zagubione paczki przez firmy transportowe.

8)
Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki, bez podania przyczyn zwrotu. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z Firmą:
telefonicznie: (42) 6319277, fax: (42) 6319396
mailowo: sat@satserwis.pl
lub pisenie: 91-425 Łódź, ul.Północna 36

Zwracany towar musi być kompletny i nie może posiadać śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. W dniu otrzymania zwrotu towaru (w przypadku firm, po otrzymaniu podpisanej fakruty korygującej) Firma dokona przelewu pobranej kwoty (wartość towaru + podstawowy koszt transportu) na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Do przesyłki powinnno być dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór oświadczenia.

9)
Oferta podstawowa ważna jest tylko na terenie Polski.

10)
W przypadku niektórych rodzajów dostępnego asortymentu, Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

11)
Strona internetowa Firmy używa plików cookies. Zgodnie z ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym realizującą zalecenia Dyrektywy europejskiej o ochronie prywatności 2002/58/ WE artykuł 5, ustęp 3 z obowiązku informowania użytkownika końcowego o celu instalowania, o sposobie korzystania, o sposobie usunięcia oraz z obowiązku uzyskania na to zgody, zwolnione są podmioty, które przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego. Firma nie wykorzystuje plików cookies do żadnych innych celów niż, realizacja zamówienia.

12)
W przypadku wystąpienia błędów związanych z opisem lub zdjęciem zakupionego produktu Klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową włącznie do zwrotu towaru na koszt Firmy.

13)
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyraził taką wolę rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Żadne z postanowienia powyższego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Firma deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14)
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodnoďści jakiejkolwiek cząści regulaminu z obowiązującym prawem Firma deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15)
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
- zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami
- posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu
- sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany bądź zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 91-425 Łódź, Północna 36
- sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i peďż˝niďż˝ te same funkcje co sprzďż˝t dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać mailowo na adres sat@satserwis.pl
- obowiązuje zakaz przyjmowania sprzętu niekompletnego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Za niekompletny sprzďż˝t uwaďż˝a siďż˝ zuďż˝yty sprzďż˝t, ktďż˝ry nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego zostać zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu
- ceny produktďż˝w w naszym sklepie zawierają Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) - w za��czonej tabeli szczegółowy wykaz tabela KGO tutaj - podany kod w tabeli jest umieszczony nad kodem paskowym etykiety towaru
- punkty zbierania zu�ytego sprz�tu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: LINK

16)
Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzďż˝tu pochodzďż˝cego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


Regulamin do 24 grudnia 2014


Powr�t do koszyka
Powr�t do menu